Ashav Kaushik

Founder

Nishant Kaushik

Principal Architect

Garima Singh

HR & Operations Head

Alok Kumar Singh

Lead Architect